A Vasúti Hidak Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

 
A Csongrád Megyei Bíróság 2006. május 15-én kelt 60.0001/96/13.sz. határozatával Alapítványunkat a közhasznú alapítványnak nyilvánította. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§. (1) bekezdése értelmében:
 
„19. § (1) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
(2) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót” 
A 2010. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót külön melléklet tartalmazza. Az Alapítványnak a Csongrád Megyei Bíróság által, a 2006. május 15-én kelt 60.0001/96/13.sz. határozatával jóváhagyott alapító okirata szerint a következő közhasznú feladatai vannak:
 
·        tudományos tevékenység, kutatás
·        nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
·        kulturális örökség megóvása
·        műemlékvédelem
 
A költségvetési támogatás felhasználása
 
Az Alapítvány 2010 évben költségvetési támogatásban nem részesült
 
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 
Az Alapítvány ingó- vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Az Alapítvány a székhelyén lévő irodát a REGIUS Bt-től bérli. Az Alapítvány nyitó pénzkészlete 2010. január 1-én 11.246.581 Ft volt, a záró pénzkészlete 2010 december 31-én 6 907.259 Ft volt.
A pénzügyi eredmény csökkenését a 2009. évi VII. Vasúti Hidász Találkozó utáni, az APEH felé fizetett jelentős, 2..068.000 Ft járulékbefizetési kötelezettség, a 2009. évi költségek 2010. évben való 600.000 Ft kiegyenlítése, továbbá a számításba vett cégtámogatások csökkenése okozta.
Az Alapítvány jogi képviselője megbízási szerződés alapján dr. M. Kovács Beáta ügyvéd, a könyvelést pedig szintén megbízási szerződés szerint a GENIS Kft végzi. 
A pénzfelhasználás egyes tételeit a pénzügyi beszámoló tartalmazza.
 
A cél szerinti juttatások kimutatása
 
Az Alapítvány 2010 évben cél szerinti juttatásban nem részesült.
 
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
 
Az Alapítvány a fenti címen 2010 évben támogatásban nem részesült.
 
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
 
Az alapító okirat szerint (lásd V. fejezet 6. pont.) a Kuratórium elnöke, tagjai munkájukat társadalmi tevékenységben végzik, díjazásban nem részesülnek. Igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
 
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
 • "Budapest-Kelenföld vv. átépítése a hidász szemével" c. 2010. március 25-i rendezvény . Helyszín: Baross Gábor MÁV Tisztképző. Résztvevő kb. 100 fő.
 • Részvétel a bécsi Betontag konferencián. Időpont: 2010. április 21-23. Az Alapítvány képviseletében részt vettek: Evers Antal, Rege Béla, Vörös József
 • Diplomaterv pályázat. A pályázaton Rózsás Árpád a BME végzős hallgatója I. díjat nyert, amelyet az építőmérnökök diplomaosztó ünnepségén 2010. november 5-én adtunk át.
 • Baross Gábor MÁV Tisztképző végzős hallgatói részére szakdolgozat pályázat kiírása (a díjazottak részére oklevéllel). Jelentkező nem volt.
 • Korányi díj odaítélése : A 2010.évi Korányi díjat dr. Kemenes Arzén nyerte el. A díjat a "Hidász szakmai nap" rendezvényen 2010. december 2-án Erdődi László, a MÁV Zrt Híd- és Alépítményi Osztályának vezetője adta át.
 • Egyéni nívódíj átadása. A 2010 évi szakmai Nívó díjat Erdei János nyerte el. A díjat a "Hidász szakmai nap" rendezvényen 2010. december 2-án Erdődi László, a MÁV Zrt Híd- és Alépítményi Osztályának vezetője adta át.
 • Vasúti Emlékparkban a "Kerti Vasút" bővítésének szakmai támogatása. A kis "Langer híd" forgalomba helyezése 2010. augusztus 18-án megtörtént.
 • Vasúti hidász nyugdíjas találkozó szervezése a MÁV Zrt Hídosztályával közösen. 2010.április 27. Helyszín: Közlekedési Múzeum.
 • Részvétel a Siófokon megrendezett 100. Hídmérnöki konferencián.
 • Kihelyezett kuratóriumi ülés megtartása a MÁV Pécsi Régiójában a 2012. évi VIII. Vasúti Hidász Találkozó előkészítése céljából. Időpont: 2010. november 2.
 • "Hidász szakmai nap" szervezése 2010.december 2-án. Külföldi és hazai előadók. Helyszín: Baross Gábor MÁV Tisztképző. A szakmai napon kb. 100 fő vett részt.
 • Vasúttörténeti Alapítvány . Szeged. VIII. Országos Vasutas Fotópályázatának támogatása: 40.000 Ft.
A 2010. évi munkatervben nem teljesült a 2011.évi tervezett naptár kiadása, ennek anyagi okai voltak, mivel a KÖZGÉP Zrt-től a tervezett 2.500.000 Ft támogatást nem kaptuk meg. Az Alapítvány 2010. évben a SZJA 1 %-a felajánlásából 105.510 Ft-ot, az SZCK Konzorciumtól 300.000 Ft, DRC Kft-től 50.000 Ft támogatást kapott. A Swietelsky Vasúttechnika Kft. a 2010.december 2-i szakmai napot 50.000 Ft-al támogatta. Rendezvényeinkről az Alapítvány honlapján, a Sínek Világa szakmai folyóiratban, továbbá a Mérnök Újságban rendszeresen jelentetünk meg beszámolókat. A szakmai társ-szervezetekkel (Magyar Mérnöki Kamara, MAGÉSZ) a kapcsolataink jók, az Egyetemekkel együttműködésünk évek óta eredményes. Külön ki kell emelni az MSc Kft-vel való jó kapcsolatunkat, amely cég munkánkat szakmailag és anyagilag is rendszeresen támogatja. 2010. novemberében elhunyt Dr. Nemeskéri-Kiss Géza, aki 2002-ben elsőként kapta meg a Korányi-díjat, temetésén részt vettünk, honlapunkon életútjáról nekrológ jelent meg.
A 2010. évi Korányi díj kitüntette dr. Kemenes Arzén 1951-ben szerezte meg a mérnöki diplomáját, majd 1975-ben summa cum laude minősítéssel szerzett műszaki doktori címet. Pályáját a MÁV Hídépítési Főnökségen kezdte, majd a MÁV Vezérigazgatóság Hídosztályára került, ahol elsősorban a kötélpályák hatósági engedélyezési ügyeinek volt a fő felelőse. Hazánkban az első személyszállító kötélpálya hatósági engedélyezését intézte, amely Libegő néven ma is üzemel. 1975-ben vezetője volt a "Nyugati pályaudvar csarnokszerkezete" országos pályázaton részt vett, a Vasúti Hídosztály munkatársaiból alakult kollektívának, amely az akkori nagy tervező intézetek (UVATERV,MÁVTI) közötti versenyben, mint egyetlen nem profi tervező kollektíva pályamunkájával megvételt nyert.
1984-ben a Közlekedési Főfelügyelethez (KFF) helyezték át, ahol a Vasúti Pálya, és Hídosztály vezetését , majd 1990-től a KFF Vasúti Felügyeletének vezetését bízták rá, amit 1992-ben történt nyugdíjba vonulásáig végzett. . Szakmai munkájában a kötélpályák terén ma is sok esetben szakértés ügyeiben kérik fel.
Számtalan könyv szerzője és társszerzője továbbá szakmai lektora volt. Cikkei a hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban (Seilbahn-Rundschau, Mélyépítéstudományi Szemle, Sínek Világa) egyaránt megtalálhatók.
 
 A kuratóriumi tagok közül Zsigmondi András lemondott, helyére az Alapítók Windisch Lászlót jelölték, akinek kuratóriumi tagságát a Csongrád Megyei Bíróság 2010. decemberében bejegyezte.
 
A diplomaterv pályázatra egy pályaművet nyújtottak be, amelynek témája rácsos vasúti acélhíd tervezése volt véges elem módszer alkalmazásával. Rózsás Árpád diplomamunkáját az alkalmazott újszerű megoldások és magas színvonala alapján az Alapítvány kuratóriuma tagjaiból álló bíráló bizottság I. díjra értékelte.
 
Az Alapítvány jó sajtókapcsolatokat ápol a Mérnök Újsággal, valamint a MAGÉSZ "Acélszerkezetek" folyóiratával, rendezvényeinkről gyakran közölnek tudósításokat.
 
Az Alapítvány www.vashid.hu internetes honlapján a 2010. évi, valamint a korábbi évek tevékenységéről, rendezvényeiről, fontos eseményeiről szóló információk olvashatók.
 
Budapest 2011. február 22.
 
        Összeállította:  Rege Béla
                      a Kuratórium elnöke
 
 
VASÚTI HIDAK ALAPÍTVÁNY 2010. évi pénzügyi levezetés
Időszak: 2010.01.01-2010.12.31.

 

Nyitó pénzkészlet 2010.01.01.
11246561
 
- bank számla
621180
 
- lekötött betétek  
10560001
 
- pénztár
65400
 
 
 
 
Pénzügyileg teljesített bevételek
831439
 
- könyvértékesítés bevétele
26800
 
- SZJA 1% kiutalása
105510
 
- banki kamat
343529
 
- Támogatás cégektől
350000
 
- Egyéb bevételek
1120
- 2009 évi bevétel 2010 évi kiegyenlítése
4480
 
Pénzügyileg teljesített kiadások
5170761
 
- Működési költségek
2176492
 
- Odaítélt díjak
162535
 
- Odaítélt díjak járulékai
123734
 
- 2009 év után APEH fizetett járulékok
2068000
- 2009 évi költségek 2010 évi kifizetés
600000
-Adott támogatás
40000
 
 
 
Záró pénzkészlet 2010.12.31-én
6907259
 
- bank számla
273924
 
- lekötött betétek
6551120
 
- pénztár
82215
 

 

VASÚTI HIDAK ALAPÍTVÁNY 2010. évi eredmény - levezetés
                                   
                         Időszak: 2010.01.01-2010.12.31.

 

BEVÉTELEK                                                             826 694
 
Könyvértékesítés bevétele                                            25 524
Cégek támogatása                                                      350 000
SZJA 1 %                                                                   105 510
Banki kamat                                                               343 549
Egyéb bevételek                                                             2 131
 
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK                        2 280 556
 
Irodaszer, nyomtatvány                                                20 875
Székhely bérleti díj                                                     132 000
Egyéb bérleti díj                                                         113 000
Oktatási, továbbképzési konferencia részvétel             320 063
Utazási költség                                                              5 100
Újság. szakkönyv                                                         21 000
Postaköltség                                                                14 700
Telefon, internetes honlap                                            98 076
Könyvelési szolgáltatás költsége                                  226 800
Ügyvédi képviselet                                                      680 000
egyéb költségek (reprezentáció, virág stb.)                  248 250
értékcsökkenési leírás-NOKIA telefon                                 792
Bankköltség                                                                 65 433
Telefon járulékai                                                            7 940
Odaítélt díjak
   -Korányi díj                                                              127 535
    Egyéb díj                                                                100 000
    Díjak járulékai                                                          58 734
Adott támogatás                                           
    Vasúttörténeti Alapítvány                                         40 000
Egyéb ráfordítás (kerekítések)                                           258
 
EREDMÉNY                                                          -1 453 862     
 

 

Joomla templates by a4joomla